دانلودکده مهمون من باش دانلود گزارشکارشیمی،پایان نامه، پروژه و مقالات مرتبط به رشته شیمی ،سوالات استخدامی نفت و گاز به همراه مطالب آموزنده و خواندنی abas_rezania@yahoo.com http://rezania71.mihanblog.com 2020-03-29T13:34:02+01:00 text/html 2020-02-05T18:16:09+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا آزمایش تعیین ضریب تقسیم ید بین تولوئن و آب http://rezania71.mihanblog.com/post/340 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__669158()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__669158"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__669158"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__669158"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>2,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="669158"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__669158(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669158').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669158').value)){document.getElementById('Email__669158').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669158').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__669158').value!=''){document.getElementById('Paymenter__669158').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__669158').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__669158').value!=''){document.getElementById('Mobile__669158').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__669158').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2020-02-05T18:14:31+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا آزمایش اندازه گیری فشار بخار و تعیین آنتالپی تبخیر http://rezania71.mihanblog.com/post/339 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__669159()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__669159"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__669159"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__669159"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>2,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="669159"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__669159(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669159').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669159').value)){document.getElementById('Email__669159').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669159').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__669159').value!=''){document.getElementById('Paymenter__669159').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__669159').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__669159').value!=''){document.getElementById('Mobile__669159').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__669159').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2020-02-05T18:12:16+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا آزمایش تعیین نقطه اتكتیك در سیستم دو جزئی فنول و نفتالین http://rezania71.mihanblog.com/post/338 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__669160()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__669160"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__669160"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__669160"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>2,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="669160"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__669160(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669160').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669160').value)){document.getElementById('Email__669160').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669160').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__669160').value!=''){document.getElementById('Paymenter__669160').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__669160').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__669160').value!=''){document.getElementById('Mobile__669160').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__669160').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2020-02-05T18:09:38+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا سوالات مصاحبه حضوری شرکت های تابع وزارت نفت و نیروگاه http://rezania71.mihanblog.com/post/337 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__669157()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__669157"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__669157"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__669157"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>5,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="669157"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__669157(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669157').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669157').value)){document.getElementById('Email__669157').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669157').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__669157').value!=''){document.getElementById('Paymenter__669157').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__669157').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__669157').value!=''){document.getElementById('Mobile__669157').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__669157').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2020-02-05T18:07:53+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا سوالات استخدامی مراکز دولتی(عقیدتی-سیاسی،روان شناختی،بایدها و نبایدهای مصاحبه) http://rezania71.mihanblog.com/post/336 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__669155()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__669155"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__669155"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__669155"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>3,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="669155"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__669155(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669155').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669155').value)){document.getElementById('Email__669155').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669155').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__669155').value!=''){document.getElementById('Paymenter__669155').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__669155').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__669155').value!=''){document.getElementById('Mobile__669155').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__669155').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2020-02-05T18:05:24+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا سوالات استخدامی شرکت گاز http://rezania71.mihanblog.com/post/335 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__669274()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__669274"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__669274"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__669274"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>3,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="669274"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__669274(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669274').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669274').value)){document.getElementById('Email__669274').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669274').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__669274').value!=''){document.getElementById('Paymenter__669274').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__669274').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__669274').value!=''){document.getElementById('Mobile__669274').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__669274').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2020-02-05T17:59:30+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا شبیه سازی و بهینه سازی برجهای جذب آمین پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با نرم افزار هایسیس http://rezania71.mihanblog.com/post/334 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__669276()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__669276"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__669276"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__669276"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>15,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="669276"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__669276(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669276').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669276').value)){document.getElementById('Email__669276').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669276').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__669276').value!=''){document.getElementById('Paymenter__669276').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__669276').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__669276').value!=''){document.getElementById('Mobile__669276').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__669276').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2020-02-05T17:57:04+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا روش تولید بخار در دیگهای بخار http://rezania71.mihanblog.com/post/333 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__669280()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__669280"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__669280"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__669280"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>8,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="669280"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__669280(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669280').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669280').value)){document.getElementById('Email__669280').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669280').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__669280').value!=''){document.getElementById('Paymenter__669280').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__669280').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__669280').value!=''){document.getElementById('Mobile__669280').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__669280').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2020-02-05T17:41:30+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا واکنش آروماتیزاسیون متان و تبدیل به بنزن http://rezania71.mihanblog.com/post/332 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__669289()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__669289"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__669289"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__669289"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>8,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="669289"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__669289(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669289').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669289').value)){document.getElementById('Email__669289').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669289').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__669289').value!=''){document.getElementById('Paymenter__669289').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__669289').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__669289').value!=''){document.getElementById('Mobile__669289').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__669289').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2020-02-05T17:37:47+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک http://rezania71.mihanblog.com/post/331 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__669972()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__669972"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__669972"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__669972"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>2,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="669972"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__669972(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669972').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669972').value)){document.getElementById('Email__669972').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669972').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__669972').value!=''){document.getElementById('Paymenter__669972').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__669972').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__669972').value!=''){document.getElementById('Mobile__669972').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__669972').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2020-02-05T17:33:31+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا بررسی کاربرد هیدروسیکلون ها http://rezania71.mihanblog.com/post/330 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__669975()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__669975"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__669975"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__669975"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>5,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="669975"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__669975(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669975').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669975').value)){document.getElementById('Email__669975').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669975').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__669975').value!=''){document.getElementById('Paymenter__669975').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__669975').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__669975').value!=''){document.getElementById('Mobile__669975').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__669975').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2020-02-01T18:48:08+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا انواع مبدل های حرارتی و آموزش طراحی با نرم افزار Aspen B-jac http://rezania71.mihanblog.com/post/329 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__669296()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__669296"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__669296"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__669296"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>8,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="669296"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__669296(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669296').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669296').value)){document.getElementById('Email__669296').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669296').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__669296').value!=''){document.getElementById('Paymenter__669296').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__669296').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__669296').value!=''){document.getElementById('Mobile__669296').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__669296').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2020-02-01T18:46:12+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا شیرین سازی و تصفیه گازهای طبیعی http://rezania71.mihanblog.com/post/328 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__669689()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__669689"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__669689"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__669689"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>5,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="669689"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__669689(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669689').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669689').value)){document.getElementById('Email__669689').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669689').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__669689').value!=''){document.getElementById('Paymenter__669689').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__669689').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__669689').value!=''){document.getElementById('Mobile__669689').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__669689').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2020-02-01T18:42:58+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا فرآوری،تصفیه و جذب گاز http://rezania71.mihanblog.com/post/327 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__669976()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__669976"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__669976"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__669976"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>5,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="669976"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__669976(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669976').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669976').value)){document.getElementById('Email__669976').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669976').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__669976').value!=''){document.getElementById('Paymenter__669976').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__669976').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__669976').value!=''){document.getElementById('Mobile__669976').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__669976').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2020-02-01T18:39:23+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا آزمایش بررسی اثر حرارت بر سیستمهای دو جزئی آب و فنول http://rezania71.mihanblog.com/post/326 <table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://cfile4sell.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__670056()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" type="text" size="20" name="Paymenter" id="Paymenter__670056"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" size="20" name="Email" id="Email__670056"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" type="text" maxlength="11" size="20" name="Mobile" id="Mobile__670056"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>2,200 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input type="submit" name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton"></div><input type="hidden" name="refid" value="670056"><input type="hidden" name="uid" value="52361"></form>&nbsp;<script type="text/javascript">function validf__670056(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__670056').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__670056').value)){document.getElementById('Email__670056').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__670056').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Paymenter__670056').value!=''){document.getElementById('Paymenter__670056').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Paymenter__670056').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.');return false;}if(document.getElementById('Mobile__670056').value!=''){document.getElementById('Mobile__670056').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Mobile__670056').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا موبایل خود را وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table>